Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Přijímací řízení

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s.

 v zastoupení ředitele Josefa Lojdy

vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

pro učební obor 41-51-H/02 Včelař

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou  233/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Termín podávání přihlášek:

do 1. 3. 2022

Forma studia:

dálková

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

60

Kritéria přijetí: V případě, že počet řádně podaných přihlášek překročí předpokládaný počet uchazečů, bude stanoveno pořadí podle následujících kritérií (max. 70 bodů).
  1. Za průměrný prospěch na závěrečných vysvědčeních z posledních dvou let ZŠ max. 50 bodů, rozdělených následujícím způsobem:

1,0 – 1,1 = 50 bodů

1,2 – 1,3 = 45 bodů

1,4 – 1,5 = 40 bodů

1,6 – 1,7 = 35 bodů

1,8 – 1,9 = 30 bodů

2,0 – 2,1 = 25 bodů

2,2 – 2,3 = 20 bodů

2,4 – 2,5 = 15 bodů

2,6 – 2,7 = 10 bodů

2,8 – 2,9 = 5 bodů

3,0 – méně = 0 bodů

Průměr je zaokrouhlován matematicky na jedno desetinné místo.

2. Za zájem o obor max. 20 bodů (doložená účast na vzdělávacích akcích v oboru včelařství v posledních 3 letech; každá doložená akce bude hodnocena 5 body).

V případě rovnosti bodů bude výsledné pořadí stanoveno podle dosažené klasifikace v předmětu přírodopis (nebo obdobném). V případě i této rovnosti rozhoduje hodnocení předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk.

Podmínky pro zařazení do přijímacího řízení:
  • Řádně vyplněná a do daného termínu zaslaná nebo osobně doručená přihláška na adresu školy.
  • Zdravotní způsobilost ke vzdělávání potvrzená lékařem (§ 1, odst. g) Vyhlášky č. 353/2016 Sb.)
  • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (§ 1 vyhlášky 353/2016 Sb.) nebo ověřený opis těchto vysvědčení
  • Přijímací zkoušky se nekonají.
  • Uchazeč obdrží sdělení o přidělení registračního číslo po 1. 3. 2022.
  • Výsledky I. kolo přijímacího řízení zveřejní ředitel školy v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2022
  • Pořadí uchazečů pod registračním číslem bude zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu minimálně 15 dnů.
  • Přijatí následně obdrží další pokyny ohledně studia (doložení nejvyššího dosaženého vzdělání atd.).
  • Nepřijatí obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně spolu s pokyny pro případné odvolání.
Přihláška ke stažení (vyplňte obě strany):