Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Přijímací řízení

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. v zastoupení ředitele Josefa Lojdy

vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 pro učební obor 41-51-H/02 Včelař

přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Přijímání přihlášek:

do 1. 3. 2020

Forma studia: dálková  denní
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90 10
   v případě, že počet řádně podaných přihlášek překročí předpokládaný počet uchazečů, bude stanoveno pořadí podle následujících kritérií (max. 100 bodů)
Kritéria přijetí:

Zájem o studium (opakovaná přihláška žáka, který nebyl přijat v minulých letech z kapacitních důvodů) – max. 50 bodů

Průměrný prospěch na vysvědčeních  z posledních dvou let ZŠ – max. 50 bodů

V případě rovnosti bodů bude výsledné pořadí stanoveno podle dosažené klasifikace v předmětu přírodopis (nebo obdobném). V případě i této rovnosti rozhoduje hodnocení předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk.

Průměrný prospěch na vysvědčeních  z posledních dvou let ZŠ – max. 100 bodů

V případě rovnosti bodů bude výsledné pořadí stanoveno podle dosažené klasifikace v předmětu přírodopis (nebo obdobném). V případě i této rovnosti rozhoduje hodnocení předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk.

Předpoklady přijetí
 • řádně vyplněná a do daného termínu zaslaná nebo osobně doručená přihláška
 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání potvrzená lékařem (§ 1 odst. g) vyhlášky 353/2016 Sb.)
 • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (§ 1 vyhlášky 353/2016 Sb.) nebo ověřený opis
 • přijímací zkoušky se nekonají
 • uchazeč obdrží písemné sdělení o přidělení registračního čísla
 • další případná kola budou vyhlašována průběžně

přihláška pro denní studium (2 strany)

přihláška pro dálkové studium (2 strany)

Pokyny pro uchazeče:

 • přihlášku ke vzdělávání vyplňte, včetně potvrzení od lékaře a odešlete na adresu školy nebo osobně doručte do uvedeného termínu (do 1.3.2018) včetně ověřených kopií požadovaných vysvědčení; vyplňte obě strany přihlášky
 • po 1. 3. 2020 obdržíte písemně registrační číslo 
 • po skončení přijímacího řízení budou na našich stránkách zveřejněni přijatí uchazeči (pod přiděleným registračním číslem) 
 • nepřijatí obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně spolu s pokyny pro případné odvolání
 • přijatí následně obdrží další pokyny ohledně studia

V případě nejasností nebo dotazů pište na prepechal.j@souvnasavrky.cz