Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Přijímací řízení

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. v zastoupení ředitele Josefa Lojdy

vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro učební obor 41-51-H/02 Včelař (dálková forma)

Přijímací řízení se řídí následujícími předpisy:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 233/2020 Sb., nařízením vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Termín podávání přihlášek:

do 1. 3. 2021

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 102
  V případě, že počet řádně podaných přihlášek překročí předpokládaný počet uchazečů, bude stanoveno pořadí podle následujících kritérií (max. 100 bodů). V případě rovnosti bodů bude výsledné pořadí stanoveno podle dosažené klasifikace v předmětu přírodopis (nebo obdobném). V případě i této rovnosti rozhoduje hodnocení předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk.
Kritéria přijetí:
 1. Zájem o obor (opakovaná přihláška žáka, který nebyl přijat v minulých letech z kapacitních důvodů) – max. 50 bodů
 2. Průměrný prospěch na vysvědčeních  z posledních dvou let ZŠ – max. 50 bodů

Podmínky pro zařazení do přijímacího řízení:
 • řádně vyplněná a do daného termínu zaslaná nebo osobně doručená přihláška
 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání potvrzená lékařem (§ 1, odst. g) Vyhlášky č. 353/2016 Sb.)
 • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (§ 1 vyhlášky 353/2016 Sb.) nebo ověřený opis těchto vysvědčení
 • Pokud bude podaná přihláška splňovat náležitosti, obdrží uchazeč sdělení o přidělení registračního číslo po 1. 3. 2021.
 • Výsledky I. kolo přijímacího řízení zveřejní ředitel školy v termínu od 19. 5. 2021.
 • Pořadí uchazečů pod registračním číslem bude zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu minimálně 15 dnů.
 • Přijímací zkoušky se nekonají.
 • Přijatí následně obdrží další pokyny ohledně studia (doložení nejvyššího dosaženého vzdělání, atd.).
 • Nepřijatí obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně spolu s pokyny pro případné odvolání.
Přihláška ke stažení (vyplňte obě strany):

V případě nejasností nebo dotazů pište na prepechal.j@souvnasavrky.cz