Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Včelnice Libáň
Kurz Včelaření od A do Z
Včelařský pátek - přednáška

Přijímací řízení

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s.

 v zastoupení ředitele Josefa Lojdy

vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

pro učební obor 41-51-H/02 Včelař

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou  233/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Sdělení o přijetí k dálkovému studiu – školní rok 2023/2024


Termín podávání přihlášek:

do 1. 3. 2023

Forma studia:

dálková

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

90

Kritéria přijetí: V případě, že počet řádně podaných přihlášek překročí předpokládaný počet uchazečů, bude stanoveno pořadí podle následujících kritérií (max. 70 bodů).
 1. Za průměrný prospěch na závěrečných vysvědčeních z posledních dvou let ZŠ max. 50 bodů, rozdělených následujícím způsobem:

1,0 – 1,1 = 50 bodů

1,2 – 1,3 = 45 bodů

1,4 – 1,5 = 40 bodů

1,6 – 1,7 = 35 bodů

1,8 – 1,9 = 30 bodů

2,0 – 2,1 = 25 bodů

2,2 – 2,3 = 20 bodů

2,4 – 2,5 = 15 bodů

2,6 – 2,7 = 10 bodů

2,8 – 2,9 = 5 bodů

3,0 – méně = 0 bodů

Průměr je zaokrouhlován matematicky na jedno desetinné místo.

2. Za zájem o obor max. 20 bodů (doložená účast na vzdělávacích akcích v oboru včelařství v posledních 3 letech; každá doložená akce bude hodnocena 5 body).

V případě rovnosti bodů bude výsledné pořadí stanoveno podle dosažené klasifikace v předmětu přírodopis (nebo obdobném). V případě i této rovnosti rozhoduje hodnocení předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk.

Podmínky pro zařazení do přijímacího řízení:
 • Řádně vyplněná a do daného termínu zaslaná nebo osobně doručená přihláška na adresu školy.
 • Zdravotní způsobilost ke vzdělávání potvrzená lékařem (§ 1, odst. g) Vyhlášky č. 353/2016 Sb.)
 • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (§ 1 vyhlášky 353/2016 Sb.) nebo ověřený opis těchto vysvědčení
 • Přijímací zkoušky se nekonají.
 • Uchazeč obdrží sdělení o zahájení správního řízení a o přidělení registračního čísla.
 • Výsledky I. kola přijímacího řízení zveřejní ředitel školy v termínu 26. 4. 2023.
 • Pořadí uchazečů pod registračním číslem bude zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu minimálně 15 dnů.
 • Přijatí následně obdrží další pokyny ohledně studia (vysvědčení, které prokazuje klasifikaci z předmětů český jazyk, matematika, cizí jazyk ; doložení nejvyššího dosaženého vzdělání atd.).
 • Nepřijatí obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně spolu s pokyny pro případné odvolání.
 • Další kola přijímacího řízení budou vyhlašována průběžně.
Přihláška ke stažení (vyplňte obě strany):