Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

info@souvnasavrky.cz

Výcviková budova
Budova SOUV-VVC, o.p.s.
Matka se svitou
Včela na květu

Projekty

Nástavbový kurz "Včelaření, životní prostřední a změna klimatu"

Cílem kurzu je prohloubení znalostí absolventů SOUV-VVC, o.p.s. v oblasti šetrného hospodaření v krajině, principů vytváření kvalitního životního prostředí a zvýšení znalostí o adaptaci na změnu klimatu. Na teoretické přednášky budou navazovat exkurze a praktický výcvik.

Znalosti účastníků kurzu budou rozšířeny v těchto oblastech:

 • ekologie (vztah člověka a prostředí, ekologie včely medonosné a ostatních opylovatelů, ochrana přírody),
 • včela a krajina (typy krajiny, krajina pro včelu, zemědělství v krajině, voda v krajině),
 • zahradnictví (včela a ovocnářství, sadovnictví a květinářství),
 • lesnictví (včela a les, typologie lesa, ekologie lesa, adaptace na změnu klimatu),
 • ekonomika versus ekologie (finanční nástroje obnovy funkční a pestré krajiny a projektů boje proti suchu).

Během exkurzí budou navštíveny přírodní a permakulturní zahrady, ekologicky hospodařící farmy, školky pro pěstování lesnických dřevin, ovocné sady s nektarodárnými biopásy a projekty obnovy a revitalizace mokřadů.

Výcviková hala

        

Projekt: ,, Výcviková budova pro získávání včelích produktů“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002208 spolufinancován Evropskou unií!

 

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. uspělo s žádostí na výstavbu výcvikové budovy pro získávání včelích produktů a k pořízení jejího vybavení a obdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) ze specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, z výzvy č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL). Výše celkové dotace je 95% uznatelných nákladů projektu.

Stručný popis

Výstupem projektu je výstavba Výcvikové budovy pro získávání včelích produktů a pořízení jejího vybavení, jež bude využíváno k výuce odborné praxe žáků školy s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd. Cíl je v souladu se specifickým cílem 2.4 Integrovaného regionálního operačního programu a bude naplněn prostřednictvím investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro praktické vzdělávání žáků školy a podpořit zaměstnatelnost absolventů. Naplněním cílů bude zajištěn rovný přístup ke vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd, které žáci využijí v praxi. Tím dojde ke zlepšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce a sladění požadavků poptávky a nabídky na národním trhu práce. Primárním a hlavním účelem je tedy praktická výuka žáků školy, vedlejším účelem projektu je podpora vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výsledky projektu

Přínosem vybudování výcvikové budovy je praktické seznámení s technologiemi pro včelaře s vyšším počtem včelstev v přímém provozu. Výcviková budova se stane centrem výuky odborné praxe a praktických cvičení pro žáky. Umožní kvalitní a efektivní výuku žáků, rozvoj jejich klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a uplatnění žáků na trhu práce v oblasti velkovčelaření.  Výcviková budova bude v menší míře otevřena vzdělávání i dalším vzdělávacím institucím a zájemcům o vzdělávání, jako jsou pedagogičtí pracovníci a zájemci o rekvalifikaci.

Aktuální stav projektu

V současné době se poptává zhotovitel zadávací dokumentace a připravují se podklady pro začátek výběrového řízení na stavbu výcvikové budovy. Po dokončení VZ bude uzavřena smlouva s vybraným zhotovitelem, který bude mít povinnost dle smlouvy převzít staveniště a zahájit práce. Realizaci stavby musí zvládnout do 31.12.2018. Zahájení stavebních prací předpokládáme na začátku roku 2018.

Za Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Josef Lojda, ředitel

PŘÍZEMÍ: 

 •  prostory pro získávání a zpracování včelích produktů

vytáčecí linka

 • spojovací chodba

spojuje původní halu s nově vybudovanými prostory, bude využívána pro krátkodobé tematicky zaměřené výstavky a vzdělávací projekty

propojovací chodba

výstavka život včelstva

I. PATRO

 • výuková místnost č. 1 ÚIové systémy (podle materiálu, výšky nástavků, konstrukce stěn; atypické úly atd.)

hotová výuková místnost

připravené podstavce

úly podle výšky nástavků (fa Kolomý)

porovnání podle použitých materiálů

plastové úly (fa Pokorný)

 

 • výuková místnost č. 2

mobilní interaktivní tabule umožní doplnit i ukázkami z provozu

Václav Břinek – www.brinek.cz

Jan Kolomý – www.apis-kolomy.cz

Jaroslav Pokorný – www.pokornydacice.cz

Luboš Luňák – www.vcelifarmalunak.cz

BAZE alfa, s.r.o.  – www.bazealfa.cz

Petr Sedláček (sklenice a lahve) – www.trebonsky-med.cz

FLUGO EXIM s.r.o. – www.flugo.cz

Pohled do úlu

Za podpory Nadace ČEZ jsme realizovali pokračování Včelího inspiromatu. Na nevyužité ploše byly nainstalovány 3 stojany s možnostmi prohlédnout si jednotlivé části úlu. Na prvním je symbolický úl s dvěma základními částmi – plodištěm a medníkem. Jednotlivé části úlu lze otáčet a prohlédnout si tak, co lze v úlu nalézt.

Včelí inspiromat

V lednu 2016 jsme otevřeli Včelí inspiromat.

Co je to?

10 informačních panelů, na kterých najdete spoustu inspirujících informací ze života včel.

Inspiromat má dvě části:

 • zelenou, která je v přilehlém parku
 • hnědou, která je v prostorách učiliště