Projekt "Výcviková budova"

        

Projekt: ,, Výcviková budova pro získávání včelích produktů“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002208 spolufinancován Evropskou unií!

 

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. uspělo s žádostí na výstavbu výcvikové budovy pro získávání včelích produktů a k pořízení jejího vybavení a obdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) ze specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, z výzvy č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL). Výše celkové dotace je 95% uznatelných nákladů projektu.

 

Stručný popis

Výstupem projektu je výstavba Výcvikové budovy pro získávání včelích produktů a pořízení jejího vybavení, jež bude využíváno k výuce odborné praxe žáků školy s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd. Cíl je v souladu se specifickým cílem 2.4 Integrovaného regionálního operačního programu a bude naplněn prostřednictvím investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro praktické vzdělávání žáků školy a podpořit zaměstnatelnost absolventů. Naplněním cílů bude zajištěn rovný přístup ke vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd, které žáci využijí v praxi. Tím dojde ke zlepšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce a sladění požadavků poptávky a nabídky na národním trhu práce. Primárním a hlavním účelem je tedy praktická výuka žáků školy, vedlejším účelem projektu je podpora vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Výsledky projektu

Přínosem vybudování výcvikové budovy je praktické seznámení s technologiemi pro včelaře s vyšším počtem včelstev v přímém provozu. Výcviková budova se stane centrem výuky odborné praxe a praktických cvičení pro žáky. Umožní kvalitní a efektivní výuku žáků, rozvoj jejich klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a uplatnění žáků na trhu práce v oblasti velkovčelaření.  Výcviková budova bude v menší míře otevřena vzdělávání i dalším vzdělávacím institucím a zájemcům o vzdělávání, jako jsou pedagogičtí pracovníci a zájemci o rekvalifikaci.

 

Aktuální stav projektu

V současné době se poptává zhotovitel zadávací dokumentace a připravují se podklady pro začátek výběrového řízení na stavbu výcvikové budovy. Po dokončení VZ bude uzavřena smlouva s vybraným zhotovitelem, který bude mít povinnost dle smlouvy převzít staveniště a zahájit práce. Realizaci stavby musí zvládnout do 31.12.2018. Zahájení stavebních prací předpokládáme na začátku roku 2018.

 

Za Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Josef Lojda, ředitel